Skip to main content

Ustawa o wolności informacji (Freedom of Information Act, FOIA)

Dostęp do rejestrów DCFS
Dostęp do rejestrów publicznych jest priorytetem stanu Illinois.  Zgodnie z ustawą o wolności informacji stanu Illinois (Illinois Freedom of Information Act, FOIA) dokumenty będące w posiadaniu agencji publicznych mogą być udostępniane na pisemny wniosek. 

Istnieje wiele kategorii dokumentów, które są już publicznie dostępne w Internecie i nie wymagają składania wniosku FOIA.  Kliknij na każde z poniższych łączy, aby przejść do właściwej strony.

W niektórych przypadkach, gdy wnioskuje się o informacje dotyczące konkretnej sprawy, może być wymagana zgoda na ujawnienie tych informacji. 
 
Wszystkie inne publicznie dostępne informacje można uzyskać w ramach procedury wolności informacji (FOIA).

Zgodnie z 5 ILCS 140, sekcja 2 (c), dokumentację publiczną stanowią wszelkie zapisy, raporty, formularze, pisma, listy, memoranda, książki, papiery, mapy, fotografie, karty, taśmy, nagrania, zapisy elektronicznego przetwarzania danych, zapisy informacji z komunikacji elektronicznej oraz wszelkie inne materiały dokumentalne dotyczące transakcji publicznych, niezależnie od ich postaci fizycznej lub właściwości, które zostały przygotowane przez lub dla, były lub są wykorzystywane przez, otrzymane przez, są w posiadaniu lub pod kontrolą jakiegokolwiek organu publicznego.

Niektóre dokumenty nie podlegają jednak udostępnieniu w ramach procedury FOIA; te rodzaje dokumentów są opisane w 5 ILCS 140, sekcja 7 (1) (a) do (y). Niektóre rejestry mogą również podlegać przepisom o zachowaniu poufności wynikającym z innych ustaw stanowych. Proces ujawniania informacji w ramach FOIA nie zastępuje tych innych obowiązujących przepisów ustawowych i sądowych.

Jak złożyć wniosek FOIA?

Aby uzyskać dostęp do informacji z Departamentu ds. usług dla dzieci i rodziny, należy złożyć pisemny wniosek za pośrednictwem faksu, poczty amerykańskiej lub specjalnego kuriera, albo pocztą elektroniczną do urzędnika ds. wolności informacji. Pisemny wniosek zapewni właściwe spełnienie wymogów ustawy.

Wnioski można kierować na adres:
E-mail: DCFS.FOIA@illinois.gov

Numer faksu: 312-814-7092

Adres pocztowy:
Illinois Department of Children and Family Services
ATTN: FOIA Officer
James R. Thompson Center
100 West Randolph Street, Suite 6-100
Chicago, IL 60601

Departament ds. usług dla dzieci i rodziny stanu Illinois nie wymaga, aby wnioski FOIA były składane w określony sposób. Jednak zdecydowanie wolimy, aby wniosek zawierał przynajmniej sformułowanie „Freedom of Information Act” lub „FOIA”; zawierał opis rodzaju poszukiwanych dokumentów oraz informacje kontaktowe, abyśmy mogli w razie potrzeby wyjaśnić lub zawęzić zakres wniosku. Ponadto, mimo iż będziemy przyjmować pisemne wnioski pocztą tradycyjną, faksem lub osobiście, zdecydowanie wolimy, aby były one przesyłane pocztą elektroniczną.

Zwracanie się z wnioskiem o informacje do innych agencji stanowych
Możemy odpowiedzieć na wnioski FOIA dotyczące tylko Departamentu ds. usług dla dzieci i rodziny stanu Illinois.  Jeśli wniosek dotyczy dokumentów innej agencji stanowej, należy skontaktować się z urzędnikiem tej agencji odpowiedzialnym za sprawy FOIA. 

Urząd

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje dotyczące FOIA, zgodnie z wymogami sekcji 4 FOIA (5 ILCS 140/4). Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą być w przyszłości zmieniane i/lub aktualizowane.

Kliknij tutaj , aby zapoznać się z ustawą o wolności informacji stanu Illinois.

Footer