Skip to main content

Sprawozdawczość kosztowa i budżetowa

Na tej stronie możesz znaleźć ważne informacje dotyczące wymogów sprawozdawczości finansowej na koniec roku, w tym informacje o tym, kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego (CFR), instrukcje i formularze.

Wszystkie roczne raporty finansowe należy składać w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego dostawców. Jesienią (po zakończeniu roku podatkowego 30 czerwca) departament powiadomi świadczeniodawców o terminie składania sprawozdań. W ciągu 180 dni od zakończenia roku podatkowego agencja świadcząca usługi przekazuje dwa (2) egzemplarze wszystkich wymaganych sprawozdań do:

 

Office of Planning and Budget Development
Illinois Department of Children and Family Services
Mail Station 440
406 East Monroe Street
Springfield, Illinois 62701-1498

 

Podsumowanie zmian dotyczących sprawozdawczości na koniec roku 2013
Do instrukcji CFR dodano następujące elementy w celu wyjaśnienia kolumn w wykazie dochodów.

  • Tytuł konta: Należy pamiętać, że przychody z tytułu opłat i zakupu usług oraz przychody z dotacji należy wykazać oddzielnie dla każdego głównego źródła finansowania określonego w formularzu. Różnice pomiędzy „Opłatami i zakupem usług”, „Przychodami z dotacji”, „Składkami i innymi”, „Przychodami z inwestycji” oraz „Aktywami netto zwolnionymi z ograniczeń” omówione są poniżej

  • Agencja Ogółem:  W kolumnie Agencja Ogółem podano łączną kwotę finansowania dla danej agencji. Kwoty wymienione w tym miejscu muszą być zgodne z całkowitym finansowaniem określonym w sprawozdaniu z poświadczonej niezależnej kontroli. W tej kolumnie należy wykazać wszystkie środki finansowe, niezależnie od ich źródła.

  • Wszystkie pozostałe nieprzydzielone: Kolumna ta będzie zawierała różnicę między kolumną „Agencja Ogółem” a sumą kolumn programowych.

  • Kolumny programowe: Dochody wykazane dla każdego programu muszą być wykazane oddzielnie.

 

Lista kontrolna audytu została zastąpiona „Listą kontrolną i kwestionariuszem do celów sprawozdawczości finansowej i statystycznej”. W nowej liście kontrolnej zebrano w jednym dokumencie istotne wymagania dotyczące sprawozdawczości na koniec roku. Lista kontrolna może być wypełniana przez pracowników agencji. Jednak pytania zadawane obecnie w ramach listy kontrolnej mogą wymagać konsultacji z niezależnymi biegłymi rewidentami. Kierownictwo Twojej agencji jest również proszone o poświadczenie prawdziwości oświadczeń złożonych podczas wypełniania listy kontrolnej. Nie przewiduje się, że zmiany te spowodują wzrost kosztów niezależnego audytu.

 

Wymagania dotyczące sprawozdawczości
Świadczeniodawca jest zobowiązany do składania sprawozdań w następujących przypadkach:

  • Certyfikowany, niezależny audyt finansowy jest wymagany, gdy agencja świadcząca usługi nalicza przychód od departamentu w wysokości ponad 150 000 USD w ciągu stanowego roku podatkowego. Audyty finansowe muszą być przeprowadzane zgodnie z Rządowymi Standardami Rewizji Finansowej (Government Auditing Standards). Jeżeli agencja jest zobowiązana do przeprowadzenia certyfikowanego, niezależnego audytu finansowego, należy wypełnić Listę kontrolną i pytania sprawdzające dotyczące sprawozdawczości finansowej i statystycznej oraz dołączyć je do rocznego audytu i dokumentów sprawozdawczych. Lista kontrolna powinna zostać wypełniona przez pracowników prywatnej agencji.

  • Jeżeli wymagany jest certyfikowany niezależny audyt finansowy ORAZ umowa z DCFS stanu Illinois spełnia wymogi Załącznika C; należy złożyć Skonsolidowany Sprawozdanie Finansowe (CFR). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (CFR) musi być dołączone do sprawozdania z niezależnego badania. Niezależny biegły rewident wydaje opinię wyrażającą dokładność zestawień kosztów i przychodów skonsolidowanego sprawozdania finansowego (CFR) w odniesieniu do zbadanych sprawozdań finansowych.

  • Jeżeli certyfikowany niezależny audyt finansowy NIE jest wymagany, ale Twoja agencja jest zobowiązana do złożenia CFR, CFR nie musi być poddane audytowi przez niezależnego biegłego rewidenta.

  • Wszystkie organizacje rządowe i non-profit muszą także brać pod uwagę federalne wymagania dotyczące sprawozdawczości oraz wytyczne dotyczące audytu federalnego. Jeżeli suma wszystkich funduszy federalnych wydanych przez agencję w roku podatkowym przekracza 500 000 USD, audyt musi być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Okólniku A-133 Biura Zarządzania i Budżetu (Office of Management and Budget, OMB) dotyczącym audytów stanów, samorządów lokalnych i organizacji non-profit i przekazany do departamentu. Departament powiadomi Państwa agencję o dolarach otrzymanych od DCFS.

  • Należy pamiętać, że agencja musi przestrzegać wszelkich dodatkowych wymogów sprawozdawczych określonych w planie programu umowy.

 

Pytania dotyczące sprawozdawczości finansowej DCFS należy kierować do Biura Planowania i Budżetu pod adresem dcfs.financialreports@illinois.gov.

Footer