Skip to main content

Pakiet certyfikowanych sprawozdań z niezależnego audytu

Proszę skorzystać z listy kontrolnej i pytania dotyczącego sprawozdawczości finansowej i statystycznej,  aby upewnić się, że wszystkie wymagania są spełnione i że następujące elementy są zawarte w złożonym pakiecie niezależnego audytu i/lub audycie A133.

 • List zlecający audyt i przegląd partnerski
 • List do kierownictwa
 • Komunikacja z audytorem
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  • Opinia
  • Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  • Sprawozdanie z działalności wraz ze zmianami w aktywach netto
  • Zestawienie kosztów funkcjonalnych dla każdego programu objętego umową
  • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  • Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego
  • Raport na temat zgodności i kontroli wewnętrznej zgodnie z Rządowymi Standardami Rewizji Finansowej
 • OMB A-133 Audyt, jeżeli jest wymagany, w tym formularz zbierania danych do raportowania o audytach stanowych,
 • Samorządy lokalne i organizacje non-profit [SF-SAC]
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (CFR), jeżeli jest wymagane
 • Formularz sprawozdawczy dla Licencjonowanych Agencji Opieki Społecznej dla Dzieci (tylko jeżeli posiada licencję Departamentu)
 • Formularz nr 990 Prokuratora Generalnego stanu Illinois (nie jest wymagany dla organizacji for-profit i niektórych kategorii organizacji non-profit)
 • Lista kontrolna i pytania sprawdzające dotyczące sprawozdawczości finansowej i statystycznej 

Footer