Skip to main content

Niezgodność z przepisami

Audyt i raporty kosztowe są niezbędne do oceny kosztów podobnych usług świadczonych przez świadczeniodawców w tym samym okresie czasu. O ile departament nie stwierdzi, że okoliczności nie uzasadniają następujących działań, niezgodność z wymaganiami dotyczącymi sprawozdawczości fiskalnej zawartymi w niniejszej części oraz wymaganiami dotyczącymi sprawozdawczości kosztowej zgodnie z 89 III. kod. Administracyjnego Stanu Illinois 356.40 (Wymagania dotyczące informacji o kosztach stawiane świadczeniodawcom) spowoduje:

  • Wstrzymanie podwyżek stawek; lub
  • Nieprzedłużenie lub rozwiązanie umowy zakupu usług; lub
  • Wstrzymanie bieżących wypłat z tytułu umowy w całości lub w części za świadczone usługi (stawka MRO i oczekiwania rozliczeniowe nie ulegną zmianie, a stawki dla rodziców zastępczych nie zostaną obniżone). Takie wstrzymanie płatności nastąpi 60 dni po otrzymaniu przez świadczeniodawcę pisemnego powiadomienia od dyrektora departamentu lub osoby przez niego wyznaczonej.

Footer