Skip to main content

Kochające domy

Każde dziecko zasługuje na to, by dorastać w poczuciu bezpieczeństwa, pewności i miłości. Dzieci z całego stanu, w różnym wieku, z różnych środowisk i o różnym stopniu sprawności, trafiają pod tymczasową opiekę stanu, gdy ich życie domowe życie domowe nie jest bezpieczne. Większość z nich jest tymczasowo umieszczana u kochających krewnych lub w licencjonowanej rodzinie zastępczej, podczas gdy DCFS stara się połączyć dzieci z ich rodzinami biologicznymi poprzez szeroki zakres programów pomocowych.

Jeżeli pozostanie w domu rodzinnym nie jest bezpieczne, DCFS stara się umieścić dzieci u będącego w stanie zapewnić opiekę i kochającego krewnego, najlepiej w tej samej społeczności, aby dzieci mogły utrzymać ważne więzi społeczne z przyjaciółmi, szkołą i innymi osobami z którymi są emocjonalnie związane. Gdy krewny jest niedostępny lub nie jest w stanie zaspokoić potrzeb dziecka, polegamy na szerokim spektrum licencjonowanych rodzin zastępczych i wyspecjalizowanych ośrodkach mieszkalnych, które zapewniają tymczasowe bezpieczne schronienie, opiekę, wychowanie i miłość, jakiej dziecko potrzebuje i na jaką zasługuje, dopóki nie będzie mogło bezpiecznie wrócić do domu.

Ochrona rodziny Mimo iż DCFS zabiera z domów około czterech procent zgłoszonych dzieci-ofiar, aby zapewnić im krótkoterminowe bezpieczeństwo, badania wykazują, że istnieją poważne konsekwencje, gdy dzieci nie są łączone z rodzicami tak szybko, jak to możliwe. Oferując i monitorując dobrowolne usługi, które umożliwiają dzieciom bezpieczne pozostanie w domu, departament dokłada wszelkich starań, pod nadzorem sądu, aby w miarę możliwości i jak najszybciej połączyć dzieci z ich rodzinami.

Opieka zastępcza to możliwość zapewnienia tymczasowego domu dzieciom, które znajdują się pod opieką stanu, ponieważ ich życie domowe nie jest bezpieczne. Opieka zastępcza ma być w założeniu tymczasowa, a DCFS stara się łączyć dzieci z ich rodzinami biologicznymi poprzez różne programy pomocowe.

Adopcja ustanawia Cię prawnym rodzicem dziecka z wszystkimi prawami i obowiązkami na równi z dzieckiem urodzonym w Twojej rodzinie. Po adoptowaniu dziecka DCFS nie jest już zaangażowany w opiekę nad nim ani nie ponosi odpowiedzialności za opiekę, nadzór i pieczę nad nim. Adopcja ma charakter trwały i dożywotni i jest możliwa tylko wtedy, gdy rodzice biologiczni dobrowolnie zrzekną się praw rodzicielskich lub gdy prawa rodzicielskie zostaną im odebrane przez sąd.

Opieka prawna jest to kolejna możliwość zapewnienia dzieciom stałej opieki, jeżeli stwierdzono, że powrót do domu i adopcja zostały wykluczone. Opieka prawna jest często stosowana przez spokrewnionych opiekunów, którzy chcą zapewnić dziecku stały dom pod swoją opieką, i może być rozważana w przypadku dzieci, które mieszkały w domu licencjonowanych krewnych przez okres sześciu kolejnych miesięcy. Opieka prawna oznacza, że sąd wyznacza Cię na prawnego opiekuna dziecka. Różni się ona od adopcji tym, że aby wyznaczyć opiekuna prawnego, nie jest konieczne pozbawienie rodziców biologicznych ich praw. Jeżeli zostaniesz wyznaczony na opiekuna prawnego dziecka, DCFS nie będzie zaangażowane w opiekę, nadzór ani opiekę prawną nad dzieckiem. Opieka prawna trwa do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Rodziny, które stają się opiekunami prawnymi dzieci znajdujących się pod opieką DCFS, mogą otrzymać pomoc finansową i niefinansową oraz zasoby.

ikcyjne pokrewieństwo (Fictive Kin): Ustawa o fikcyjnym pokrewieństwie (Fictive Kin Law) weszła w życie 1 czerwca 2015 roku. Ustawa rozszerza definicję rodziny na każdą osobę, niespokrewnioną z dzieckiem z tytułu urodzenia lub małżeństwa, która wykazuje bliskie więzi osobiste lub emocjonalne z dzieckiem lub jego rodziną. Oznacza to, że bliski przyjaciel rodziny, rodzic chrzestny lub krewny przyrodni, np. pasierb lub przyrodnia siostra, mogą przysposobić lub adoptować dziecko znajdujące się pod ich opieką. Inne uznawane związki to małżonek krewnego lub osoba pozostająca w związku cywilnym. Zmiana prawa ma na celu zapewnienie dzieciom objętym opieką DCFS bezpiecznych, stabilnych i pielęgnowanych relacji, które mają trwać przez całe życie.

Możesz obejrzeć i wydrukować plakaty dotyczące fikcyjnego pokrewieństwa (Fictive Kin) w języku: angielskimhiszpańskimfrancuskimchińskim (中国)polskim i arabskim (العربية)

Footer