Skip to main content

Normalność

Młodzież przebywająca w pieczy zastępczej powinna mieć możliwość robienia rzeczy, które robi każde inne dziecko, w granicach swoich możliwości i z zachowaniem zdrowego rozsądku. W ich rodzinach zdarzyło się coś na tyle poważnego, że uzasadniało to odebranie dziecka, a niektóre z tych dzieci wymagają specjalnej opieki. Zamiast nieustannie przypominać im i wszystkim ich przyjaciołom o tym jednym elemencie ich życia, należy skupić się na wszystkich możliwościach, jakie się przed nimi otwierają. Musimy myśleć o nich jak o normalnych dzieciach, którymi są.

Normalność to umożliwienie młodzieży objętej opieką uczestnictwa we właściwych dla wieku zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych i towarzyskich. Daje to również rodzicom zastępczym prawo do podejmowania decyzji w najlepszym interesie dzieci pozostających pod ich opieką.

Niektóre pytania, które rodzice zastępczy mogą sobie zadać przy podejmowaniu decyzji o normalności dla młodzieży znajdującej się pod ich opieką, to:

 • Czy te zajęcia sprzyjają rozwojowi społecznemu?

 • Czy te zajęcia są zgodne z planem usług, jeżeli taki istnieje?

 • Czy znam tę młodzież na tyle dobrze, aby wyrazić zgodę na udział w tych zajęciach?

 • Czy dziecko wykazało się dojrzałością w podejmowaniu decyzji odpowiednią do jego wieku / zdolności?

 • Czy pozwolił(a)bym własnemu dziecku uczestniczyć w tych zajęciach?

 • Czy wiem, kto będzie uczestniczył w tych zajęciach?

 • Czy dziecko rozumie swoje potrzeby medyczne i czy potrafi powiedzieć innym, jak mu pomóc w razie potrzeby?

 • Czy termin zajęć będzie kolidował z odwiedzinami rodzeństwa lub rodziców, wizytami u doradcy lub lekarza? Konflikty w harmonogramie można omówić z opiekunem prawnym, aby sprawdzić, jakie są możliwości zapewnienia normalności.

 • Czy młodzież wie, do kogo zadzwonić w razie nagłego wypadku?

 • Czy młodzież rozumie oczekiwania rodziców dotyczące godziny powrotu do domu, zgody na zmiany w planie w ostatniej chwili oraz konsekwencje nieprzestrzegania tych oczekiwań?

 • Czy dziecko potrafi zadbać o siebie, podejmować decyzje i dokonywać dobrych wyborów?

 • Czy podzieliłem(-am) się informacjami o udziale dziecka w programie z rodzicem biologicznym, jeżeli jest to możliwe i właściwe?

Footer