Skip to main content

Prawodawstwo dotyczące normalności

​Prawodawstwo dotyczące normalności Rodzice zastępczy mają takie same uprawnienia, jak każdy inny rodzic w podejmowaniu decyzji dotyczących dzieci i młodzieży znajdujących się pod ich opieką. Oznacza to m.in. likwidację wielu warstw biurokratycznych zatwierdzających różne działania młodzieży objętej opieką.

Ustawa o zapobieganiu nielegalnemu pozyskiwaniu pracowników seksualnych i wzmacnianiu rodzin z 2014 roku to ustawa federalna mająca na celu promowanie dobrobytu i normalności dla młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczych. Ustawa nakazuje stanowym agencjom opieki nad dziećmi, zakontraktowanym świadczeniodawcom i sądom ułatwić młodzieży objętej opieką doświadczenia odpowiednie do wieku i podjąć inne kroki w celu wspierania normalności i promowania trwałości.

Protokół przesłuchania Biura Inspektora Generalnego na mocy Ustawy o usługach dla dzieci i rodziny Ustawa stanowi, że każde dziecko, które trafia pod opiekę i kuratelę Departamentu ds. usług dla dzieci i rodziny ma pełne prawo do uczestnictwa w odpowiednich zajęciach pozaszkolnych, wzbogacających, kulturalnych i społecznych w sposób umożliwiający temu dziecku jak najpełniejsze uczestnictwo w jego społeczności. Nakłada ona na opiekunów obowiązek stosowania standardu rozsądnego i rozważnego rodzica przy określaniu, czy wyrazić zgodę na udział dziecka w opiece pozadomowej w odpowiednich zajęciach pozaszkolnych, wzbogacających, kulturalnych i społecznych.

Footer