Skip to main content

Standard rozsądnego i przezornego rodzica

Opiekunowie powinni stosować tzw. zasady rozsądnego i rozważnego rodzica przy ustalaniu, czy pozwolić dziecku będącemu pod ich opieką na udział w zajęciach pozaszkolnych, ubogacających, kulturalnych i społecznych. Charakteryzują się one ostrożnymi i rozsądnymi decyzjami rodzicielskimi, które zapewniają zdrowie, bezpieczeństwo i najlepiej pojęty interes dziecka, a jednocześnie wspierają jego wzrost emocjonalny i rozwojowy. Krótko mówiąc, rodzice zastępczy mogą podejmować decyzje dotyczące młodzieży znajdującej się pod ich opieką zgodnie z normami, które każdy tzw. rozsądny i rozważny rodzic zastosowałby wobec własnego dziecka.

Standard rozsądnego i przezornego rodzica

  • Wiek, dojrzałość i poziom rozwoju młodego człowieka
  • Jeśli tylko jest to możliwe i leży w najlepszym interesie dziecka i jego rodzeństwa:
  • Czy dane zajęcie będzie dla dziecka doświadczeniem życiowym zbliżonym do rodzinnego
  • Czy zajęcie będzie sprzyjać wzrostowi emocjonalnemu i rozwojowemu dziecka
  • Historia zachowań młodego człowieka
  • Potencjalne czynniki ryzyka związane z udziałem w zajęciach

Footer