Skip to main content

Prawa i obowiązki klientów

Rodziny objęte opieką DCFS mają prawo do:

 • Otrzymywania wysokiej jakości usług w sposób pełen szacunku i bez dyskryminacji;
 • Dokonywania świadomego wyboru usług;
 • Poznania kwalifikacji pracowników, którzy świadczą im usługi;
 • Otrzymywania i zrozumienia informacji i instrukcji dotyczących potrzeb w zakresie usług;
 • Wyrażenia zgody na usługi lub odmowy skorzystania z nich przed rozpoczęciem ich świadczenia;
 • Znajomości charakteru i celu usług;
 • Odmowy skorzystania z usług z informacją o konsekwencjach odmowy;
 • Bycia poinformowanym przed przeniesieniem lub wypisaniem z świadczenia usług;
 • Oczekiwania poufności informacji i ochrony dokumentacji związanej z opieką nad dziećmi;
 • Terminowego reagowania na swoje potrzeby oraz zapewnienia odpowiedniej ciągłości i koordynacji usług;
 • Wiedzy o opłatach za usługi;
 • Znajomości sposobów zgłaszania wszelkich skarg dotyczących świadczonych usług;
 • Otrzymywania usług w oparciu o indywidualny plan usług;
 • Uczestniczenia w procesie aktualizacji planu usług w przypadku zmiany potrzeb; oraz
 • Otrzymywania wszystkich usług w DCFS lub skierowania do innej agencji.

Rodziny objęte opieką DCFS mają obowiązek:

 • Przekazywać dokładne informacje na temat swojego zdrowia psychicznego, zażywania substancji psychoaktywnych, przemocy domowej oraz innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na opiekę nad dziećmi;
 • Pomagania w tworzeniu i utrzymywaniu bezpiecznego środowiska;
 • Powiadamiania agencji o konieczności zmiany zaplanowanych terminów;
 • Powiadomienia agencji w przypadku zmiany warunków mieszkaniowych;
 • Współpracy z personelem w zakresie planowania, przeglądu i zmiany indywidualnego planu usług; oraz
 • Niezwłocznego informowania personelu o wszelkich wątpliwościach lub problemach związanych z otrzymywaną usługą.

Potrzebujesz pomocy lub chcesz dowiedzieć się więcej?
Dodatkowe informacje możesz znaleźć w poniższych materiałach:

Footer