Skip to main content

Ustawa o wolności informacji (Freedom of Information Act, FOIA)


Dostęp do rejestrów DCFS

Dostęp do rejestrów publicznych jest priorytetem stanu Illinois.  Zgodnie z ustawą o wolności informacji stanu Illinois (Illinois Freedom of Information Act, FOIA) dokumenty będące w posiadaniu agencji publicznych mogą być udostępniane na pisemny wniosek. 

Istnieje wiele kategorii dokumentów, które są już publicznie dostępne w Internecie i nie wymagają składania wniosku FOIA.  Kliknij na każde z poniższych łączy, aby przejść do właściwej strony.

W niektórych przypadkach, gdy wnioskuje się o informacje dotyczące konkretnej sprawy, może być wymagana zgoda na ujawnienie tych informacji. 
 
Wszystkie inne publicznie dostępne informacje można uzyskać w ramach procedury wolności informacji (FOIA).

Zgodnie z 5 ILCS 140, sekcja 2 (c), dokumentację publiczną stanowią wszelkie zapisy, raporty, formularze, pisma, listy, memoranda, książki, papiery, mapy, fotografie, karty, taśmy, nagrania, zapisy elektronicznego przetwarzania danych, zapisy informacji z komunikacji elektronicznej oraz wszelkie inne materiały dokumentalne dotyczące transakcji publicznych, niezależnie od ich postaci fizycznej lub właściwości, które zostały przygotowane przez lub dla, były lub są wykorzystywane przez, otrzymane przez, są w posiadaniu lub pod kontrolą jakiegokolwiek organu publicznego.

Niektóre dokumenty nie podlegają jednak udostępnieniu w ramach procedury FOIA; te rodzaje dokumentów są opisane w 5 ILCS 140, sekcja 7 (1) (a) do (y). Niektóre rejestry mogą również podlegać przepisom o zachowaniu poufności wynikającym z innych ustaw stanowych. Proces ujawniania informacji w ramach FOIA nie zastępuje tych innych obowiązujących przepisów ustawowych i sądowych.


Składanie wniosków do FOIA

Departament ds. Usług dla Dzieci i Rodzin w Illinois (Illinois Department of Children and Family Services) usilnie zaleca składanie wniosków do FOIA za pośrednictwem naszego FORMULARZA WNIOSKU DO FOIA.

W przypadku odwoływania się do rejestrów publicznych, prosimy o podanie nazwisk odnośnych osób, ich dat urodzenia, numeru sprawy lub raportu, rodzaju raportu, istotnych dat, lokalizacji lub adresu zdarzenia oraz innych istotnych informacji.

Wnioski dostępu do informacji publicznej odnoszą się wyłącznie do rejestrów. Funkcjonariusz FOIA nie odpowiada na pytania, nie prowadzi dochodzeń, nie zapewnia porad ani instrukcji, nie odpowiada na skargi i nie przekazuje informacji w Państwa imieniu.

Formularz zgłoszeniowy FOIA

* Wskazuje wymagane pole

Zrównoważenie transparentności i odpowiedzialności z jednoczesną ochroną prywatności, poufności i bezpieczeństwa informacji wrażliwych

FOIA wymaga, żeby DCFS udostępniał każdemu wszystkie rejestry publiczne objęte wyjątkami określonymi w Sekcjach 7, 7.5 i 8.5 Ustawy celem ich przejrzenia lub skopiowania. Zachęcamy wszystkich do korzystania z zasobów na niniejszej stornie celem właściwego zidentyfikowania żądanych rejestrów i precyzyjnego określenia istotnych ram czasowych oraz zrozumienia swoich oczekiwań.

Wskazówki dla osób składających wnioski

Naszym celem jest zapewnienie Państwu żądnych informacji a jednocześnie ochrona informacji, których zgodnie z prawem nie możemy ujawnić. Prosimy o pomoc, poprzez zastosowanie się do poniższych wskazówek:

  • Należy być konkretnym. Większość informacji uzyskuje się drogą wyszukiwania komputerowego. Podanie dat, lokalizacji, tożsamości osób i tytułów żądanych rejestrów pomoże zawęzić zakres wyszukiwania i poprawić jakość uzyskanych wyników.
  • Żądane rejestry należy opisywać możliwie jak najdokładniej, wnioskować tylko o poszukiwane dokumenty i ograniczyć ramy czasowe żądanych rejestrów.
  • Należy pamiętać o statusie sprawy. Rejestry dotyczące dochodzenia, które wciąż są otwarte i aktywnie prowadzone, nie są dostępne publicznie.

Chcemy pomóc Państwu w zawężaniu wyszukiwań, które wg Ustawy o dostępie do informacji publicznej są uznawane za nadmiernie obciążające. Odpowiedzi w ramach FOIA muszą zostać zweryfikowane, aby zapobiec niewłaściwym ujawnieniom. Należy unikać składania wniosków zawierających takie określenia jak „dowolne” czy „wszystkie rejestry”, ponieważ mogą one prowadzić do odmowy rozpatrzenia wniosku. Możecie też Państwo otrzymać prośbę o zawężenie zakresu wniosku, co przyspieszy uzyskanie żądanych dokumentów FOIA.

Wniosek na podstawie FOIA można też złożyć za pośrednictwem faksu, poczty USA lub specjalnego kuriera, jak również mailem przesłanym na adres email funkcjonariusza FOI. Złożenie wniosku na piśmie zapewni zgodność z wymaganiami Ustawy. Wnioski należy wysyłać na poniższe adresy:

Adres email: DCFS.FOIA@illinois.gov
Fax: 312-814-4747

Adres korespondencyjny:
Departament ds. Usług dla Dzieci i Rodzin w Illinois (Department of Children and Family Services, DCFS)
ATTN: FOIA Officer
60 E. Van Buren Street, Suite 1339
Chicago, IL 60605

Departament ds. Usług dla Dzieci i Rodzin w Illinois (Illinois Department of Children and Family Services) nie wymaga składanie wniosków w żadnej szczególnej formie. Zalecamy jednak usilnie, żeby Państwa wniosek zawierał co najmniej zdanie „Ustawa o dostępie do informacji publicznej” („Freedom of Information Act”) lub „FOIA”, opis żądanych rodzajów rejestrów oraz informacje kontaktowe, tak abyśmy w razie potrzeby mogli się z Państwem skontaktować w celu uzyskania wyjaśnień lub zawężenia zakresu wniosku. Ponadto - mimo że przyjmujemy pisemne wnioski przesłane pocztą zwykłą, faksem lub doręczone osobiście, usileni zalecamy składanie wniosków za pośrednictwem naszego FORMULARZA WNIOSKU FOIA.

Zwracanie się z wnioskiem o informacje do innych agencji stanowych
Możemy odpowiedzieć na wnioski FOIA dotyczące tylko Departamentu ds. usług dla dzieci i rodziny stanu Illinois.  Jeśli wniosek dotyczy dokumentów innej agencji stanowej, należy skontaktować się z urzędnikiem tej agencji odpowiedzialnym za sprawy FOIA. 

Urząd
Niniejsza strona internetowa zawiera informacje dotyczące FOIA, zgodnie z wymogami sekcji 4 FOIA (5 ILCS 140/4). Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą być w przyszłości zmieniane i/lub aktualizowane.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z ustawą o wolności informacji stanu Illinois.

Footer