Skip to main content

Zarządy i grupy doradcze

Departament ds. usług dla dzieci i rodziny stanu Illinois zwołuje i utrzymuje szereg komitetów doradczych, których zadaniem jest doradzanie departamentowi w zakresie usług i programów dotyczących dzieci wykorzystywanych, zaniedbywanych lub pozostających na utrzymaniu oraz ich rodzin. Kliknij nazwę rady poniżej, aby dowiedzieć się więcej o jej misji, członkostwie, terminach posiedzeń, porządkach obrad i protokołach.

Więcej informacji o zarządach i radach doradczych można uzyskać pod adresem: DCFS.StatewideAdvisoryBoardCoordinator@illinois.gov

 

Statutowe grupy doradcze


Pozastatutowe grupy doradcze

Grupy zadaniowe i komisje

Footer